Vyberte stranu

Reklamačný poriadok

1.Reklamačný poriadok ( ďalej len RP ) je vypracovaný s cieľom zabezpečenia jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád produktov spoločnosti MK – COMERCIAL, s.r.o. 
2.RP je súčasťou riadenej dokumentácie a podlieha zmenovému konaniu.
3.Záruka sa vzťahuje na nasledovné :
3.1 zhotoviteľ – predávajúci poskytuje záruku na nový dodaný tovar 24 mesiacov odo dňa dodania, prípadne od uvedenia zariadenia do prevádzky do 3 mesiacov od dodania ( potvrdené montážnym denníkom ). Záruka je platná za podmienky dodržania pravidelnej servisnej údržby zariadenia min 2 x ročne ( ak nie je určená inak pravidelnosť servisnej údržby ), vykonanej našou spoločnosťou za úhradu.
3.2 zhotoviteľ – predávajúci poskytuje záruku na dodaný nový náhradný diel alebo repasovaný tovar 12 mesiacov odo dňa dodania.
3.3 zhotoviteľ – predávajúci poskytuje záruku na vykonané práce 6 mesiacov. 
4.Všetok dodaný tovar a diely k oprave, vrátane uvedenia zariadenia do prevádzky, musia byť realizované výlučne zhotoviteľom – predávajúcim. Pri nedodržaní týchto osobitných podmienok, nebudú vady spojené s tovarom alebo montážou brané do úvahy.
5.Vo všeobecnosti platia vyššie uvedené záruky, pokiaľ nie sú písomne inak dohodnuté – individuálne záručné podmienky so zákazníkom – predávajúcim.
6.Majetkové právo na produkt a právo na reklamáciu vzniká zákazníkovi dňom zaplatenia úplnej ceny za produkt na účet zhotoviteľa – predávajúceho.
7.Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na zákazníka – kupujúceho momentom prevzatia produktu ( podpísaním montážneho denníka, príp. dodacieho listu ).
8.Oznámenie vád ( reklamácia ) musí byť urobené písomne ( s presným popisom dôvodu reklamácie a uvedením nedostatkov ) bez zbytočného odkladu, najneskôr 12 hodín po tom, čo zákazník vady zistil ( faxom alebo mailom na adresu mkcomercial@mkcomercial.sk ) a súčasne na tel. č. 0905 252 296. 
9.Záručná lehota sa predlžuje o dobu opravy, vykonanej na základe oprávnenej reklamácie zákazníka.
10.O spôsobe vykonania opravy rozhoduje výhradne zhotoviteľ.
11.Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené :
11.1 prirodzeným opotrebením
11.2 nesprávnym užívaním v rozpore s prevádzkovými predpismi
11.3 akýmkoľvek poškodením zo strany zákazníka ( neodbornou manipuláciou, montážou, demontážou, zlou údržbou a pod. )
11.4 zásahom neoprávnenej osoby
11.5 poruchou el. prúdu 
11.6 živelnou pohromou, vojnou a pod.
12.Zákazník – kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu alebo akékoľvek ďalšie odškodnenie, keď chybu na produkte nenahlási v prvom rade zhotoviteľovi – predávajúcemu a opravu vykoná sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví produkt bez vedomia zhotoviteľa – predávajúceho ( ten nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia inej servisnej organizácie )
13.V prípade neopodstatnenej reklamácie bude zhotoviteľ – predávajúci účtovať zákazníkovi – kupujúcemu náklady spojené s vybavovaním reklamácie vo výške 33,- € za každú aj začatú hodinu / osobu ( bez ohľadu na miesto vybavovania ), 33,- € za každý výjazd, dopravné náklady, nocľažné, prestoje, stratu času a DPH.  

Príjem a vybavovanie reklamácií zabezpečuje : MK – COMERCIAL, s.r.o., Rovňanská 398 /58, 020 61 Lednické Rovne
tel.: 042 – 4693387, mail : mkcomercial@mkcomercial.sk
mob.: 0905252296

Vydal : MK – COMERCIAL, s.r.o.
Vydanie 04
Platí od 10. 09. 2015
Schválil : 1.1 K1